đặt cùng phòng khách sạn với ông chủ và bị địt Ogura Yuna