giao hợp với chất lỏng cơ thể và chảy ra khắp nơi Kitai Ami