Khách hàng thậm chí không cần phải lắc hông Arina Hashimoto